SPLOŠNE DOLOČBE

V šoli skrbimo za nemoten potek pouka vsi zaposleni skupaj z dijaki. Skupaj si prizadevamo ohranjati red, disciplino in čistočo v šolskih prostorih ter na šolskem dvorišču.

Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture.

DIJAKI

Od njihovega odnosa do soljudi in do stvari okrog njih je odvisna njihova osebna in strokovna rast. To želijo doseči tudi z določeno izobrazbo na naši šoli, za to pa je potrebno, da:

 • redno in pravočasno obiskujejo pouk in druge oblike organiziranega izobraževalnega dela,
 • dijaki prihajajo v šolo skozi glavni vhod (ostali vhodi so namenjeni le učiteljemin drugim delavcem šole),
 • v času pouka dijaki ne smejo zapuščati šolskih prostorov,
 • dijaki imajo pouk v matičnih ali predmetnih učilnicah, ki jih odklepajo učitelji ob zvonjenju (pričetku pouka),
 • sami so odgovorni za svojo garderobo in osebne predmete, zato naj jih nosijovedno s seboj,
 • dijaki poskrbijo, da poteka pouk nemoteno. Uporaba mobilnih telefonov v šoli ni dovoljena!,
 • v šoli in njeni bližnji okolici je kajenje prepovedano, prav tako uživanje alkoholnih pijač in psihogenih sredstev,
 • prepovedano je posedovati in prinašati v šolo predmete in sredstva, ki ogrožajo varnost dijakov in delavcev v šoli in na šolskih površinah,
 • v šolo je prepovedano prinašati alkohol ali psihogena sredstva,
 • prepovedano je namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po pohištvu in stenah.  Povzročitelji morajo sami poskrbeti za odpravo povzročene škode,
 • dijaki lahko od pouka izostanejo samo iz opravičenih razlogov. Celodnevne odsotnosti opravičijo starši, ostale odsotnosti pa razrednik ali učitelj (slednji le za svojo uro),
 • na zahtevo učitelja, varnostnika ali drugega delavca šole se morajo izkazati z osebnim dokumentom,
 • dijaki so dolžni upoštevati posebni hišni red, ki velja v telovadnici ali šolskih delavnicah,
 • dijaki so dolžni spoštovati zaposlene na šoli in se do njih vesti temu primerno.

Kršitve šolskega in hišnega reda se kaznujejo.

REDITELJI

Dijaki med letom opravljajo naloge in dolžnosti reditelja. Vrstni red določi razrednik po abecednem  seznamu. Naloge reditelja opravljata dva dijaka hkrati.

Dolžnosti in naloge rediteljev:

 • če učitelja 10 minut po začetku pouka še ni, reditelj preveri njegovo prisotnost v zbornici oz. pri tajnici šole,
 • reditelji javljajo poimensko odsotnost dijakov vsako šolsko uro,
 • skrbijo, da so učilnice ob njihovem odhodu urejene,
 • poročajo učitelju o morebitnih poškodbah šolske opreme, ki jih opazijo ob prihoduv učilnico,
 • če se v razredu pripeti kaj nepredvidenega, z vednostjo učitelja o tem obvestijo razrednika ali vodstvo šol.

DEŽURSTVO DIJAKOV

Dežurstvo dijakov se vsak dan prične ob 7.30 in konča ob 14.30.

 • Dežurstvo je za dijaka obveznost. Dežurstvo je urejeno tako, da dežurajo vedno skupaj dijaki višjih letnikov iz obeh usmeritev ( po dva iz določenega razreda ).
 • Vrstni red dežurstva (razrede) določi pomočnica ravnateljice.
 • Dijak lahko zaradi dežurstva izostane od pouka le enkrat mesečno. V primeru pisnega preverjanja znanja v oddelku dežurajo namesto predvidenih dijakov dijaki iz nadomestnega dežurnega razreda.

Naloge in dolžnosti dežurnih dijakov:

 • v dnevnik dežurstev vpišejo obiskovalce (kdo so in kam so namenjeni, čas prihoda in čas odhoda),
 • dajejo obiskovalcem potrebne informacije,
 • če je potrebno, dežurni dijak pospremi obiskovalca,
 • dežurni dijaki so dolžni svojo nalogo opravljati vestno, odgovorno in vljudno,
 • dijaki morajo paziti na svoje vedenje, da ne bi bil zaradi njihovega neprimernega vedenja prizadet ugled šole,
 • o vseh nepravilnostih in dogodkih seznanjajo varnostnika, dežurne učitelje in vodstvo šole,
 • pomagajo vzdrževati red in disciplino na šoli,
 • hujše kršitve reda in discipline takoj sporočijo vodstvu šole,
 • v primeru nevarnosti posredujejo informacije varnostniku oz. poiščejo njegovo pomoč,
 • ob nejasnih situacijah nikoli ne ukrepajo samovoljno, temveč se obrnejo na dežurnega učitelja, varnostnika ali vodstvo šole.

V primeru večjih kršitev pri opravljanju dežurstev šola lahko izreče dijaku ustrezen  vzgojni ukrep.

INFORMIRANJE DIJAKOV

Dijaki so redno in pravočasno obveščeni o:

 • delovanju skupnosti dijakov,
 • razporedu dežurstev,
 • šolskih in obšolskih dejavnostih,
 • razporedu obveznih izbirnih vsebin,
 • poteku pouka v primeru odsotnosti učiteljev (nadomeščanja),
 • športnih dnevih in možnostih izbire glede udeležbe na le-teh,
 • izpitnih rokih in razporedih.

Informacije dobijo pri razredniku, preko šolskega radia in na oglasnih deskah šole.

VARNOSTNIK

Za varnost dijakov, zaposlenih na šoli in tudi tistih, ki v šolo prihajajo občasno, skrbi varnostnik, ki mora v primeru hujših kršitev šolskega reda poklicati policijo.

DEŽURSTVO VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV

V popoldanskem času je na šoli vedno prisoten dežurni vodstveni delavec, ki skrbi za nemoten potek pouka. Razpored dežurstva je objavljen v zbornici šole in pri varnostniku.

V času pouka pa so na šoli tudi dežurni strokovni delavci – učitelji, ki predvsem v času  glavnega odmora skrbijo zared in disciplino na hodnikih. Razpored dežurstva vodi pomočnik ravnateljice.

UČITELJI

Zagotavljati morajo kakovost pouka ter pri tem spoštovati dijake in upoštevati njihove individualne in razvojneposebnosti. Dijakom morajo nuditi strokovno pomoč ter svetovanje pri šolskem delu, dodatne razlage in nasvete tudi izven pouka. Varovati morajo osebne podatke dijakov ter opravljati delo v skladu z ZOFVI, Pravilnikomo šolskem redu, Pravilnikom o ocenjevanju znanja, Letnim delovnim načrtom šole ter drugimi predpisi.

S svojim vedenjem naj bi bili vzor dijakom. Zato:

 • morajo v službo prihajati najkasneje 10 minut pred pričetkom pouka,
 • v primeru odsotnosti zaradi bolezni morajo le-to pravočasno sporočiti v tajništvo,
 • poleg rednega pouka nadomeščajo obolele kolege,
 • morajo vestno opravljati dežurstvo na hodnikih in svoja zapažanja in pripombe ob koncu dežurstva vpisati v evidenčni list, ki ga oddajo v tajništvo,
 • se morajo redno udeleževati pedagoških konferenc, saj je to del njihove delovne obveze,
 • morajo redno opravljati govorilne ure, tudi skupne, ki so enkrat mesečno,
 • morajo vsakodnevno prebirati obvestila na oglasnih deskah in panojih v zbornici,
 • morajo skrbeti za red in čistočo v kabinetih, učilnicah ter drugih namenskih prostorih,
 • je njihova dolžnost skrbeti za zaklenjenost namenskih in matičnih učilnic (v primeru, ko prihajajo prvi v razred oziroma zadnji odhajajo iz razreda,
 • morajo skrbeti za red in disciplino med poukom,
 • morajo po svojih močeh skrbeti za red in disciplino tudi na ostalih površinah šole,
 • ker odgovarjajo za ravnanje dijakov s šolskim inventarjev v času njihove prisotnosti v učilnicah, morajo dijake dosledno nadzirati in opozarjati;na skrbno ravnanje z opremo,
 • naj bi sproti javljali vodstvu šole opažanja glede uničenja šolskega inventarja, predvsem v učilnicah, katere varuhi so,
 • so ob morebitnih poškodbah šolskega inventarja dolžni ukrepati in to javiti razredniku in vodstvu šole,
 • ob poškodbah dijakov morajo poskrbeti, da se dijaku čim prej nudi prva pomoč (poklicati morajo reševalnopostajo, ki poskrbi  za prevoz;dijaka in spremljevalca do zdravstvenega doma ali KC) ter obvestiti starše,
 • morajo vedno in dosledno spoštovati pravice otrok in mladostnikov, tudi z vidika kršenja človekovih pravic.

STARŠI

V njihovem interesu je, da njihov otrok čim uspešneje konča izobraževanje, za katerega se je odločil.
Zato naj:

 • se redno udeležujejo roditeljskih sestankov,
 • pravočasno poravnavajo denarne obveznosti svojih otrok,
 • sproti spremljajo napredek svojega otroka tako, da se udeležujejo govorilnih ur razrednika in po potrebi učiteljev,
 • redno opravičujejo izostanke svojih otrok ( pisno ali ustno, glede na dogovor z razrednikom) ,
 • se obrnejo na šolsko svetovalno delavko, če zaznajo, da je njihov otrok v stiski,
 • ob zapletih in težavah najprej poskusijo problem rešiti skupaj z učiteljem in razrednikom. Če z rešitvijo niso zadovoljni, naj poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi in ravnateljici.

Na šoli smo zato, da jim prisluhnemo, svetujemo in pomagamo, vendar naj ne izkoriščajo tega le zadnjih štirinajst dni pred zaključkom pouka!

0